KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 


STRONA GŁÓWNA

Sądy kościelne są kompetentne do prowadzenia oraz rozstrzygania spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów ani unieważnień małżeństwa. Prawo kanoniczne przewiduje natomiast możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa. Proces kościelny ma na celu ustalenie, czy zachodzi przyczyna nieważności małżeństwa i zbadanie czy zaskarżone małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Specyfika procesu różni się wyraźnie od procesów rozwodowych w sądach cywilnych. Sąd kościelny bada stan jaki istniał w chwili zawierania przez nupturientów małżeństwa, stąd istotne jest by nie kierować się kategoriami i argumentacją właściwą dla procesu rozwodowego.

W prawie kononicznym nie występuje pojęcie:

Rozwód kościelny

Uwaga: Ze względu na liczne nadużycia ze strony osób nie posiadających uprawnień oraz fachowej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego kancelaria zachęca, by żądać dokumentów potwierdzających kompetencje do uczestniczenia w procesie i reprezentacji stron procesowych w sądach kościelnych. Takim dokumentem jest dekret biskupa nominującego do pełnienia zadań adwokata kościelnego.

 

Aby skorzystać z usług adwokata kościelnego, prosimy o kontakt z naszą kancelarią w Płocku. Dane kontaktowe, znajdą Państwo po prawej stronie ekranu, lub klikając tutaj.