KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 

 

Proces


Prawo kanoniczne wskazuje na sytuacje, kiedy można starać się o orzeczenie nieważności małżeństwa. Kancelaria służy doświadczeniem i pomaga w ustaleniu odpowiedniego tytułu do prowadzenia sprawy.

PRZESZKODY ZRYWAJĄCE:

 1. Wiek
 2. Pokrewieństwo
 3. Powinowactwo
 4. Różna wiara
 5. Impotencja
 6. Święcenia
 7. Wieczysty publiczny ślub czystości
 8. Małżonkobójstwo
 9. Węzeł małżeński
 10. Uprowadzenie
 11. Przyzwoitość publiczna
 12. Pokrewieństwo prawne

WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ:

 1. Brak wystarczającego używania rozumu
 2. Poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i przekazywanych
 3. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
 4. Wiedza minimalna
 5. Błąd co do osoby
 6. Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony
 7. Błąd co do przymiotów małżeństwa- jedności, nierozerwalności, sakramentalności determinujący wolę
 8. Symulacja całkowita
 9. Symulacja częściowa (wykluczenie istotnego elementu, bądź istotnego przymiotu małżeństwa- np. wykluczenie wierności, wykluczenie jedności, wykluczenie potomstwa, wykluczenie nierozerwalności)
 10. Zgoda warunkowa
 11. Przymus i bojaźń
 12. Podstępne wprowadzenie w błąd

WADY FORMY KANONICZNEJ:

Niezachowanie wszystkich prawnych obowiązków i wymagań skutkuje również nieważnością małżeństwa. Nieważność ta zachodzi od samego początku małżeństwa- od dnia zawarcia ślubu, ale wymaga się, aby Trybunał Kościelny potwierdził to przeprowadzając proces.

Proces zmierzający do uzyskania dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego to postępowanie o charakterze administracyjnym, które ma na celu uzyskanie reskreptu dyspensy papieskiej, mocą, której ważne małżeństwo niedopełnione zostanie rozwiązane. Małżeństwo nie jest dopełnione, jeżeli małżonkowie nie dokonali w sposób ludzki aktu zmierzającego z natury swej do zrodzenia potomstwa ( kan. 1061 § 1 KPK 83’)