KATARZYNA
KACPRZAK-
CICHOWICZ
Adwokat Kościelny 


ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach procesu o nieważność małżeństwa w I instancji oraz procesów prowadzonych w trybie apelacji.

Zakres usług jest określany przez klienta i może polegać na:

 • poradzie prawnej
 • poradzie prawnej i sporządzeniu prośby o stwierdzeniu nieważności małżeństwa
 • pełnym udziale adwokata podczas całego postępowania

Adwokat świadczy pomoc zarówno stronom powodowym, jak i pozwanym w zakresie:

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu,
 • sporządzenie skargi powodowej
 • rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia przez Trybunał)
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości
 • przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków
 • stawiennictwo na publikacji akt
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do Sądu II instancji przy wyroku
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową
 • przygotowanie skargi wzajemnej

Kancelaria zapewnia pomoc podczas postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego- przygotowanie prośby.